Implementointi - 6 askelta onnistuneeseen muutokseen

Innostuksen kirittämiseksi ja esimiesten auttamiseksi olemme koostaneet Implementointi – 6 askelta onnistuneeseen muutokseen -check -listan, jota käyttämällä ja isot korvat mukana pitäen saat innostuksen implementointiin säilymään. Pääset alta lataamaan check-listan ja samalla liittymään sähköpostilistalle. Lähetämme sähköpostitse:

  • Mielenkiintoisia näkemyksiä.
  • Ilmaisia työkaluja.
  • Tietoa palveluista ja kampanjoista.
implementointi

Mitä tarkoittaa implementointi?

Implementointi on jonkin käytäntöön ottoa, toimeenpanoa, täytäntöönpanoa, jalkautusta. Implementoinnissa jokin uusi asia, järjestelmä, idea tai toimintatapa otetaan käytäntöön.

Implementointiin liittyvää työtä ja osaamista tarvitaan tulevaisuudessa enemmän ja enemmän, koska kiihtyvällä tahdilla muuttuva työelämä ja sen mukanaan tuovat haasteet ovat meidän kaikkien arkipäivää jo nyt. Digitalisaatio, pandemian aiheuttama työn muutos, uudet sovellukset ja ohjelmien päivitykset ovat näistä viimeaikaisia esimerkkejä. Insinööriksi tämä merkitsee lämpöopin toisen perussäännön mukaisesti entropian kasvamista eli epäjärjestyksen lisääntyessä tarvitsemme enemmän ja enemmän kyvykkyyttä haistella tulevaisuutta ja tehdä myös pitkän, yli kvartaaleiden yli menevää toiminnan kehittämistä.

Onnistunut implementointi pitää sisällään useita vaiheita, joita organisaatioiden -ja erityisesti esimiesten- on otettava huomioon uutta toimintaa aloittaessaan tai vanhaa muokatessaan onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi.

sisäinen mekanismi

Implementoinnin vaikeus muodostuu ihmisten omista sisäisistä mekanismeista mutta...

muutoksen haastetta voidaan pienentää monin tavoin. Organisaatioiden johto on tähdellisintä saada mukaan alkuvaiheessa.  Implementoinnin käynnistämistä kannattaa vakavasti harkita, jos ideointi ja innovaatiot eivät ole mukana yrityksen tekemisessä strategisena valintana. Kun valinta on tehty, on johdollakin hyvät työkalut resursseien jakamiseen, tavoitteiden asettamiseen  ja kauemmaskatsoisen toiminnan pitkäjänteisyyttä vaativaan tekemiseen.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa se, että myös organisaation  johto muodostuu ihmisistä ja organisaatio voi muuttua vain  ihmisten henkilökohtaisen muutoksen kautta.

Ihmiset toimivat melko samanlailla muutoksen aikana, on kyseessä rooli ylimmässä johdossa tai ruohonjuuritasolla, samankaltaiset muutoshalukkuuden- ja vastarinnan ilmiöt vaikuttavat molemmissa ryhmissä. Muutoksen tullessa mieleemme palautuvat edelliset muutokset, varsinkin epäonnistuneiden muutosten implementoinnin prosessi ja sen aiheuttamat tunteet. Tämän vuoksi ihmistieteiden opit ja työkalut kannattaa ottaa mukaan myös johdon- ja/tai johtoryhmätyöskentelyn tueksi. Kun johto on päässyt tutkimaan omia muutoksen liittyviä tunteitaan ja ajatuksiaan, on se valmiimpi tekemään samaa työtä henkilöstönkin kanssa.

motivointi

Yksilön motivointi implementoinnissa on...

johdolle ja tiimin vetäjille aivan oleellista.Yksilöt eroavat toisistaan muutokseen suhtautumisessa, toiset iloitsevat muutoksista ja ovat muutosvalmiimpia, toiset suhtautuvat muutoksiin varauksellisemmin ja välttelevät tai vastustavat niitä. Lisääntyvä tietämys muutokseen suhtautumisen taustalla olevista kriittisistä tekijöistä auttaa johtajia ja esimiehiä kiinnittämään tarkempaa huomiota näihin tekijöihin muutosjohtamisessa ja -viestinnässä, jotta yksilöiden henkilökohtaiset ominaisuuksien huomioonotto auttaa myös motivoinnissa. Lisäksi muutokseen reagoimiseen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen auttaa jokaista organisaation jäsentä arvioimaan paremmin suhtautumistaan muutokseen. 

tiimin motivointi

Entä kokonaisen tiimin motivointi muutokseen ja implementointityöhön?

Tiimin vetäjä voi eri tavoilla panostaa mukavaan ja positiiviseen ilmapiiriin, joka on oleellista psykologisen turvallisuudentunteen ja motivaation kannalta. Muutostilanteissa organisaation kypsyyttä kuvaa “tyhmien kysymysten” suuri määrä. Kun muutos on iso ja kaikille uusi, tyhmiä kysymyksiä pitäisi henkilöstöltä  tulla . “Tyhmiin kysymyksiin” vastaaminen ja niiden puinti yhdessä auttaa koko työyhteisöä kirkastamaan yhteistä päämäärää,  kaikki pääsevät saman tiedon äärelle ja mikä parasta, implementoinnin mukanaan tuomia haasteita voidaan taklata jo etupellossa.  

Parhaita konsteja saada koko tiimi mukaan muutokseen on osallistaa kaikki tiimin jäsenet, käydä keskustelua siitä, mistä tiimi luopuu, mitä se saa ja mitä tuntemuksia tämä herättää. Ihminen on lumoava otus, joka voi muuttaa mielipidettään vain saatuaan selkeyttä omiin ajatuksiinsa. Muutos haastaa tämän kyvyn voimakkaasti. Jos tiimin vetäjä osaa ottaa tämän huomioon ja tehdä työtä koko tiimin voimin, on lopputulos yleensä ratkaisevalla tavalla parempi.

Yksi tapa osallistaa ja helpottaa “muutosvastarintaa” on käyttää erilaisia implementoinnin työkaluja ja antaa systemaattisesti tilaa muutoksen tuomille tunteille ja ajatuksille. Esimiehillä ns.  tunnesäiliönä toimiminen on yksi onnistuneen implementoinnin kulmakiviä.

implementointi työkalut

Implementointi -työkalut

Tiimin osallistaminen ja motivointi implementointiin onnistuu implementoinnin työkaluilla. Prosessiin osallistuminen motivoi työntekijöitä ja vahvistaa yhteishenkeä. Työntekijöiden kapasiteettia ja osaamista käytetään usein melko vähän toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun mutta tämä on kriittisen tärkeää, jotta muutos saadaan onnistuneesti maaliin. Meillä kaikilla lienee kokemuksia lukuisten uusien toimintatapojen ja projektien kuoliaaksi hiipumisesta ja organisaatiolla on näissä asioissa norsun muisti.  Liiketoiminnan kehittämisen kannalta kaikkia tasoja tarvitaan. Onnistuneen implementoinnin kannalta on  tärkeää, että muutoksen tekemiseen osallistuu työntekijöitä erilaisilla osaamisella ja taustoilla. Näin saadaan toiminnan kehittämiseen monia näkökulmia, haasteet voidaan ratkaista yhdessä ja sitä kautta saada koko organisaatioon lisää tekemisen nälkää.

Muutosten ja ideoiden käytäntöönvienti vaativat kaikki aikaa ja panosta sekä johdolta ja tiimin vetäjiltä. Ideointiaihioiden luonti tuo runsaasti hyvää virtaa, mutta harmillisen usein innostus lopahtaa, kun itse raaka työvaihe alkaa. Innostuksen kirittämiseksi ja esimiesten auttamiseksi olemme koostaneet Implementointi – 6 askelta onnistuneeseen muutokseen -check -listan, jota käyttämällä ja isot korvat mukana pitäen saat innostuksen implementointiin säilymään. Pääset alta lataamaan check-listan ja samalla liittymään sähköpostilistalle. Lähetämme sähköpostitse:

  • Mielenkiintoisia näkemyksiä.
  • Ilmaisia työkaluja.
  • Tietoa palveluista ja kampanjoista.

Lue lisää palveluistamme.